شرایط دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

شرایط دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی (همسر) می توانند از هر یک از وامهای قرض الحسنه استفاده نمایند. ضمناً بیمه شدگان سازمان نیز که دارای حداقل ٢ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند، می توانند در صورت احراز نیاز، از هر یک از وامهای قرض الحسنه (ضروری، ازدواج، تحصیلی) استفاده نمایند. 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در پرداخت انواع وامهای قرض الحسنه، جابجایی اعتبارات از یک سرفصل به سایر سرفصلهای وام قرض الحسنه، در صورت عدم وجود متقاضی بلامانع است.

  شرایط عمومی دریافت انواع وامهای قرض الحسنه

 ١- سقف این وامها مبلغ ٤٠ میلیون ریال می باشد.

٢- نرخ کارمزد ٦% شامل ٤% در سال سهم سازمان بعلاوه ١,٥% کارمزد سهم بانک عامل و ٠.٥% بیمه عمر متقاضی بوده که تماماً بر عهده وام گیرنده می باشد.

٣- مدت بازپرداخت وام حداکثر ٣٦ ماه با اقساط مساوی ماهانه می باشد.

٤- خسارت تأخیر تأدیه اقساط مطابق مقررات بانک تعیین و بر اساس آن وصول میگردد.

٥- تشخیص نیاز متقاضیان وام به عهده بالاترین مسئول واحد (اداره کل، شعبه، نمایندگی) بوده و مسئولین واحدها مکلفند دقت کافی در احراز نیاز متقاضیان مبذول دارند.

٦- متقاضیان فقط یک بار در سال میتوانند از وام مذکور استفاده نمایند و اعطای تسهیلات مجدد منوط به داشتن اعتبار و تسویه حساب کامل بدهی گذشته می باشد.

٧- متقاضیان لازم است فرم مربوطه این دستورالعمل را جهت دریافت وام، تکمیل و به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارائه نمایند. بدیهی است شعبه مذکور پس از اخذ و کنترل مدارک ذیل نسبت به معرفی متقاضی به بانک عامل اقدام مینماید؛

– دفترچه بیمه متقاضی

– گواهی حقوق و تعهد کسر اقساط از شعبه تأمین اجتماعی مربوطه برای مستمری بگیران

– گواهی حقوق و مزایا و تعهد کسر اقساط از محل کار وام گیرنده و ضامن (فقط برای بیمه شدگان)

– احراز حداقل ٢ سال سابقه پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان

٨- هر یک از وام های ذکر شده در قبال سفته عندالمطالبه به میزان ١٢٥% مبلغ وام با امضاء متقاضی، ظهرنویسی ضامن معتبر مورد قبول بانک، ضمانت و تعهد کارفرما (برای بیمه شدگان) خواهد بود .

٩- بانک عامل موظف است پس از اخذ مدارک فوق الذکر و تضمین مندرج در آئین نامه نسبت به پرداخت وام اقدام نماید.

١٠- سایر موارد برابر با مقررات دفتر امور ذخائر و سرمایه گذاری سازمان و بانک عامل خواهد بود.

منبع:برنانیوز