سوم اردیبهشت جشن اردیبهشتگان خجسته باد

منظره بهاری بسیار زیبا 2017 spring nature landscape

اردیبهشت صفت خداوند است به معنی بهترین راستی و نیز اردیبهشت از امشاسپندان است یعنی از ايزدان و فرشتگان مقرب و امشاسپند معنی بی مرگ مقدس دارد.

اردیبهشت از دو بخش ارد و بهشت تشکیل شده که گویش پهلوی آن ارت وهیشت است .

ارت یا ارد به معنی بهره نیک نیز ایزدی است که بیست و پنجم هر ماه به نام اوست ایزد ارت به دو گونه شناخته می شود یکی فرشته دارایی و توانگری که از نیکوکاران پشتیبانی می کند و به آنان نیرو می دهد و دیگری ایزدی لبریز از احساس پاک زنانه که از بانوان نیک اندیش پشتیبانی می کند و از بانوان بدکار رنجش دارد در صفت نخست خود هر کجا فرود آید آنجا مردمان و سرزمينش دارا و ثروتمند شوند و نام او هنوز در اردبیل یعنی سرزمین ارد و در اردکان و اردستان به همین معنی باقی است و در صفت دوم بر اندیشه و روان زنان نیک اندیش به زندگی و خانواده آرامش و آسایش می بخشد و به چنین زنانی زیبایی و پاکی 

و اما ادامه اردیبهشت: او در جهان مینو نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس خداوند است و در جهان مادی نگهبان تمام آتش های زمین 

در کتاب بن دهش ( ریشه آفرینش ) گل مرزنجوش ویژه اوست .

برهان می گوید: اردیبهشت نگهبانی کوه ها کند و تدبیر امور و ماه اردیبهشت و روز اردیبهشت با اوست و بنا بر اعتقاد ایرانیان که چون نام ماه و روز یکی شود آن را جشن سازند در این ماه این روز را جشن سازند و آن را اردیبهشتگان خوانند در این روز نیک است به نيايش در آتشکده رفتن و از پادشاه حاجت خواستن و به جنگ و کارزار شدن. 

آتورپات می گوید: اردیبهشت روز به مان آتخشان شو یعنی برای نیایش به آتشکده برو.

سوم اردیبهشت جشن اردیبهشتگان خجسته باد

برگرفته از کتاب زروان نوشته استاد فریدون جنیدی 

آیین های ایرانی را پاس بداریم و دوستان و فرزندان ایران را آگاه کنیم