معمای جالب و سخت ساعت دیجیتالی

این معما برخلاف معماهای دیگر به تمرکز وذقت بیشتری نیاز دارد چرا که خطای دید شما را بیشتر دچار سردر گمی می کند .

معمای ساعت دیجیتال همراه با جواب

گاهی اوقات سوالات و معماهایی طراح می شود که خیلی از افراد حتی با امتحان کردن همه روش ها باز هم نمی توانند جواب معما را بیابند و خیلی پیچیده به نظرشان می رسد درصورتی که این پیچیدگی فقط بخاطر نکات انحرافی معما بوده است.در ادامه معمای جالب و سخت ساعت دیجیتالی را همراه با پاسخ آن می خوانید.

پاسخ معمای ساعت دیجیتالی

ساعت دیجیتالی

ساعت دیجیتال روی میز شیشه ای، ساعت 13:08 دقیقه را نشان می دهد. نگاهتان به انعکاس تصویر ساعت در شیشه زیر آن می افتد و می بینید که آن هم دقیقا همین عدد را نشان می دهد.

در طول 24 ساعت چند بار آنچه ساعت نشان می دهد و تصویری که در شیشه زیر آن می بینیم دقیقا یک عدد را نشان می دهد؟ (ارقام ساعت دیجیتال، لاتین است)

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

±±±

جواب معمای ساعت دیجیتال :

96 بار.

تنها ارقامی که خودشان و تصویرشان در شیشه زیر ساعت یکی می شود، 0، 1، 3 و 8 هستند. پس باید ببینیم در طی 24 ساعت چند بار زمان، ترکیبی از این ارقام را نشان می دهد.

برای رقم اول دو امکان وجود دارد:0، 1

برای رقم دوم هر چهار امکان وجود دارد:0، 1، 3، 8

برای رقم سوم سه امکان وجود دارد:0، 1، 3

برای رقم چهارم هر چهار امکان وجود دارد:0، 1، 3، 8

برای پیدا کردن تمام ترکیب های ممکن زمانی باید تعداد این امکان ها را در هم ضرب کنیم. بنا براین پاسخ می شود:

96 = 4× 3 × 4 × 2

گرد آورنده :باقری

منبع : سایت نمناک