چطور خود را بشناسیم؟

شادی بیشتر

وقتی بتوانید همان طور که هستید خودتان را نشان بدهید، احساس شادی بیشتری می کنید. شناخت خود یعنی گام برداشتن در مسیر تحقق آرزوهایتان. هر چه بیشتر خود را بشناسید تصویر روشن تری از آرزوهایتان به دست می آورید

چالشهای درونی کمتر

وقتی واکنشهای بیرونی شما با احساسات، ارزشها و باورهای شما تطابق داشته باشند، با تضاد و چالش کمتری مواجه خواهید شد

تصمیم گیری بهتر

وقتی خودتان را بهتر بشناسید، انتخابهای بهتری در زندگی خواهید داشت، از انتخابهای کوچک و شاید بی اهمیتی مثل خرید فلان مدل لباس تا تصمیمات بزرگ زندگی مثل انتخاب شریک زندگی. وقتی خودتان را بشناسید، چارچوبهایی برای زندگی خود مشخص میکنید که میتوانند در حل مشکلات
مهم زندگی راهگشا باشند

خود کنترلی

وقتی خودتان را بشناسید، میتوانید رفتارهایی را که در شما انگیزه ایجاد میکنند، شناسایی کنید و بر عادتهای بد خود غلبه و رفتارها و عادات خوبتان را تقویت کنید. در واقع خودشناسی موجب میشود تا ارزشها و اهدافی که نیروی ارادهی شما را تقویت میکنند، بهتر بشناسید

مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی

هنگامی که شما ارزشها و اولویتهای خود را در زندگی مشخص کنید، کمتر تحت تأثیر فشارهای اجتماعی قرار میگیرید و کمتر مجبور به انجام کاری میشوید که از پذیرش یا انجام آن اکراه دارید

شور و نشاط زندگی

شناخت عمیق فرد از خود باعث میشود فرد احساس شادی و سرزندگی بیشتری داشته باشد و لذت بیشتری از زندگی خود ببرد

ارزشها

ارزشهایی مانند کمک کردن به دیگران، خلاق بودن، سلامتی، امنیت مالی و موارد مشابه، راهنمای ما در تصمیمگیری و ایجاد انگیزه برای حرکت در مسیر اهدافمان هستند. تحقیقات نشان میدهد که فقط فکر کردن و نوشتن ارزشها باعث میشود گامهای بهتر و درستتری در زندگی خود بردارید. همانطور که
پژوهشهای روانشناسی نیز نشان میدهند باور داشتن به یکسری اصول و ارزشها به شما انرژی مضاعفی میدهد تا علیرغم سختیها و خستگیها، با قدرت بیشتری به سوی اهداف خود در زندگی حرکت کنید. پس اگر میخواهید در زندگی انگیزه داشته باشید، ارزشهایی را که برایتان مهماند، شناسایی و اولویت بندی کنید

فطرت

با ویژگیها و خصوصیات فردی خود آشنا شوید
فردی درونگرا هستید یا برونگرا؟
راهبر هستید یا دنباله رو؟
تصمیمات زندگی شما بیشتر احساسی است یا منطقی؟
جزئیات یک ایده بیشتر برایتان اهمیت دارد یا دریافت ایدهی کلی آن کفایت میکند؟
پاسخ این سؤالات شما را به سمت شکوفایی بیشتر استعدادها و تواناییهایتان سوق میدهد.

علایق

علایق به احساسات، سرگرمیها و چیزهای گفته میشود که در یک بازهی زمانی خاصی توجه شما را به خود جلب کنند. برای شناخت بهتر علایق خود،بهتر است این سؤالات را از خودتان بپرسید
چه چیزی توجه من را به خود جلب میکند؟
در مورد چه موضوعاتی کنجکاو هستم؟
چه چیزهایی باعث نگرانی من میشود؟
پاسخ این سؤالات و تمرکز شما بر آنها، مسیر زندگی شما را ترسیم میکند.مسیری که موجب افزایش رضایتمندی شما از زندگی میشود

پژوهشگر: ثناء صادقلو